ХБОТ & ИНФЕКЦИИ

 

Сред индикациите за хипербарна оксигенна терапия важно място заемат инфекциозните заболявания.

Бактерицидното и бактериостатично действие на кислорода обуславя прилагането на ХБО при инфекциите. Ефектът на хипербарния кислород не  е селективен, но покрива широк спектър от грам- положителни и грам- отрицателни микроорганизми.

Най – ефективна е ХБТ при анаеробни инфекции, като например газ- гангрена и тетанус. В определени дози хипербарният кислород оказва антимикробно действие и по отношение на аеробните инфекции.

Преди всичко, за да бъде успешна ХБТ при инфекциозните заболявания, трябва да се имат предвид следните условия:

·        Да се спазва режимът за налягане, за едночасов сеанс един или два пъти дневно.

·        Лечението продължава, докато инфекцията не заглъхне.

·        ХБТ не трябва да заменя антибиотиците, използвани в съответствие с конкретното заболяване. Тя се използва като допълнително, подпомагащо средство заедно с другите установени методи за лечение на инфекции. Във връзка с това са получени сериозни доказателства за повишаване ефективността на ХБО пет до десет пъти, когато е комбинирана с някои фармакологични средства (например сулфонамиди).

Проучено е влиянието на ХБО при лечението на следните видове инфекциозни заболявания.

 

ХБО при инфекции на меките тъкани

Тези инфекции са некротични, силно летални, най- често с травматичен или хирургичен произход или са резултат от рана при пациенти с артериосклероза и захарен диабет. Ефективното лечение се състои от широк спектър антибиотици, ранна и продължителна хирургична намеса, както и интензивна ХБО – терапия, като хипербарният кислород спомага за ранното затваряне на раните.

Към посочената група се отнасят некротизиращият фасциит и неклостридиалната мионекроза (с техния вариант – гангрена на Фурние), а също и газ- гангрената. При лечението и на трите заболявания строго се препоръчва ХБО, чийто позитивен ефект е доказан чрез множество наблюдения и клинични опити.

Например Holmstrom & Grimsley докладват за пациент с остър некротизиращ фасциит, който след хирургичната намеса и антибиотичното лечение е подложен на хипербарна оксигенация два пъти дневно за пет дни, последвано от ХБО веднъж дневно в продължение на 4 дни. През следващата седмица клиничното състояние на пациента се стабилизира.

 

Безспорно ХБО е метод на избор и при лечение на газовата гангрена. За това свидетелстват резултатите, получени в различни клиники по цял свят. Комбинацията от антибиотици (клиндамицин) и ХБТ показва намаляване на смъртността и токсемията и редуциране на количеството хирургични дренажи, необходими при лечението на газ- гангрена.

Bakker (1988) представя следните резултати: само 8,7% са случаите на ампутация при газ- гангрена след прилагане на ХБО, в сравнение с 50% - 60% при начална хирургия без ХБО.

Докладваният брой случаи на газ- гангрена, при които е използвана хипербарна терапия надминава 2000. Истинският брой, обаче, е по- голям, т.к. ХБО е приемлив метод на лечение и много хирурзи не докладват такива случаи. Най- показателно е, че с няколко изключения докладваните резултати от използване на ХБО са благоприятни.

ХБТ при остеомиелит

Препоръчително е използването на хипербарната оксигенотерапия при лечение на остеомиелит. Като възпалителен процес с бактериална инфекция, засягаща костите, остеомиелитът се характеризира с хипоксия. Това само по себе си обуславя благоприятното влияние на хипербарния кислород за ликвидиране на хипоксичното състояние чрез повишаване защитните механизми на левкоцитите. Съществуват много доклади за подобряване на хроничен остеомиелит с хипербарна терапия. Всички изследвания наблягат върху важната роля на доброто хирургично и антибиотично лечение и отбелязват, че ХБО не е заместител, а допълнение към това лечение. Нивото на общия успех при различните изследвания варира от 60% до 85%. Това са добри резултати, ако се вземе под внимание сериозността на случаите, лекувани с хипербарна оксигенация. Например в някои от случаите алтернативата на ХБО е била ампутация на засегнатия крайник.

 

 ХБО при други инфекции

Туберкулоза – показано е експериментално, че хипербарната оксигенация възпрепятства развитието на Myobacterium tuberculosis и че има синергично действие с антитуберкулозните лекарства изониацид, П- аминосалицилова киселина и стрептомицин  (Gottlieb et al, 1971). Хипербарната оксигенация може да се има предвид като терапевтично средство при микроорганизмите, резистентни на лекарства.

Редица изследвания показват, че хипербарната терапия има положителен ефект при лепра (болест на Hansen, проказа). Ozorio de Almeida & Costa (1938) от Бразилия първи са докладвали за употребата на ХБО – терапия съвместно с метиленово синьо при лечението на проказа. Те третират девет пациента, използвайки различни кислородни режими за обща продължителност на лечението от 10 часа различни сеанси) и налягания от 3 АТА до 3,5 АТА. Промените след  лечението се състоят от забележимо намаляване на кожната инфилтрация, изчезване на туберкулите и общо подобрение в състоянието на пациентите. В шест от девет случая бацилите напълно изчезват от лезията.

През последните 7 – 8 години особено актуално е приложението на хипербарната терапия при лаймска болест, чието успешно лекуване е доказано в доста случаи.

Например Fife & Freeman (1998) са използвали ХБО за лечението на 90 пациенти с хронична лаймска болест, като при всички тях терапията с антибиотици се е провалила за поне 5 години. Те са лекувани с ХБО – едночасов сеанс два пъти дневно в общ диапазон от 10 до 125 излагания. При всички пациенти в рамките на 4 дни от началото на терапията е наблюдавано разрушаване на микроорганизмите. Всички, с изключение на четирима пациенти, показват значително подобрение след края на лечението и 70% от тях продължават да го поддържат, а останалите продължават лечението по- късно, което резултатира в по- нататъшно подобрение.

Перспективно и рационално е използването на хипербарната терапия като един от компонентите на комплексното лечение на бактериалния перитонит. Положителното действие на хипербарния кислород е свързано с ликвидиране на хипоксията и непосредственото му влияние в известна степен върху инфекциозните причинители.

 

        
 

9010 Варна, бул. “Христо Смирненски” 1, МБАЛ “Св. Марина”

Тел: 052/ 322 120, Факс: 052/ 659 355

©2003-2007 Оксигена ООД